Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlık Yasasının 35/3 maddesine göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Bazı özel durumlar dışında (Ceza Muhakemesi Yasasının 150. Maddesinde belirtilen durumlarda devlet zorunlu avukat ataması yapılmaktadır. Yine bazı özel durumlarda da avukat zorunlu olabilmektedir.) avukata gereksinim yoktur. Ancak, yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir. Bu ise hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, hukuk bilginize güvenmiyorsanız ve yargılama yöntemi konusunda bilgi sahibi olduğunuzdan kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurmalısınız.

Avukata vekaletname verecekler, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname düzenlettirebilirler. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenlettirebilirler. Hangi avukata vekaletname verilecek ise vekalet verilecek avukatın/avukatlarının bilgilerinin notere bildirilmesi gerekmektedir.Genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede, “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin bulunması/bulunmaması gerektiği yönündeki talebinizi notere bildirmelisiniz. Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de bizzat notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Adalet Bakanlığının getirmiş olduğu yeniliğe göre artık dava açıldığı andan itibaren, açılan davanın karara bağlanaması için ortalama bir süre öngörülmektedir. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde, İş Mahkemesinde 441 günde, Aile Mahkemesinde 157 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde karara bağlanmıştır. Bu süreler dikkate alındığında, yargıdaki işlerin avukat aracılığıyla takibinde ayrıca yarar vardır.

Şikâyet ve dilekçe hakkı, yurttaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkı demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. 3071 sayılı "Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” un 7. Maddesine göre yurttaşların, kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmesi gerekmektedir.

VEKALETNAME BİLGİLERİ Şahıs tarafından verilecek vekaletnamelerde, noterden, aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda Genel Dava Vekaletnamesi verilmesi gerekmektedir. Şirket adına vekaletname çıkarılırken şirket temsilcisi olduğunuza yönelik belgeyi notere ibraz etmeniz gerekmektedir. Hem şirket yetkilisinin “şahsi” olarak hem de temsil ettiği “şirket” adına vekaletname tanzimi gerekmekte ise, ‘Şahsım adına asaleten, şirket adına vekaleten’ ibaresinin düzenlenecek olan Genel Dava Vekaletnamesi’ne eklenmesi önem arz etmektedir. Tanıma ve Tenfiz Davası için vekaletname tanzimi sırasında ; ‘yurtdışı mahkemeleri tarafından verilmiş mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi’ ibarelerinin mutlak surette Genel Dava Vekaletnamesi’ne eklenmesi gerekmektedir. İsim – Soyisim Değişikliğine, Yaş değişikliğine yönelik nüfus davaları için vekalet tanzimi sırasında; ‘ nüfus davaları açmaya, isim ve soyisim değiştirmek için dava açmaya” ibarelerinin mutlak surette Genel Dava Vekaletnamesi’ne eklenmesi gerekmektedir. Boşanma davaları için vekalet tanzimi sırasında; düzenlenecek olan vekaletname fotoğraflı olmalı ve “Boşanma Davası Açmaya” ibarelerini içermelidir.

Uzmanlık Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku
Miras Hukuku
İmar Hukuku
Kamulaştırma Davaları
İş Hukuku
Aile Hukuku

İlkelerimiz

Dürüstlük
Açıklık
Güler Yüzlülük
Saygınlık
Ulaşılabilirlik
Araştırmacı çalışma
Uzman Kadro
Eşitlik

– Verilerimiz –

Dava

Kazanma Oranı

Avukat

Danışmanlık Süresi

Çalışan Sayısı

Müvekkil Temsilcisi

Ekibimiz

Ramazan Duman

Ramazan DUMAN

Kurucu Avukat
H. Ülkü Kabaağaç

H. Ülkü Kabaağaç

Avukat
Yasin Duman

Yasin DUMAN

Genel Koordinatör
Özsan Yıldırım

Özsan Yıldırım

Müvekkil Temsilcisi
Yasin Duman

Derya YAŞAR

Avukat
Yasin Duman

Melek Özgön

Sekreter

Faydalı Linkler

лобановский александр биографияeasy household budget